Locaties

Plantage Middenlaan 84 huis
1018 DJ Amsterdam

Churchill-laan 205 huis
1078 EC Amsterdam

Hoe het begint: de intake

Uw eerste afspraak – de intake – is de start van de behandeling. U neemt naar deze afspraak uw verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist mee. Deze verwijzing is essentieel omdat u hiermee in aanmerking komt voor een vergoeding van de behandeling.

Tijdens de intake gaan we in op uw klachten en formuleert u een hulpvraag. Er worden behandeldoelen gesteld en tegelijkertijd wordt er een indruk gegeven van de duur en zwaarte van de behandeling. Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd om ergens anders hulp te zoeken omdat dit beter past bij uw klachten. Vaak wordt u hierbij terugverwezen naar uw huisarts .

De GBGGZ

Uw klachten worden behandeld in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) na de huisarts en de praktijkondersteuner is dit meestal de volgende stap in het krijgen van hulp bij psychologische klachten. Binnen de GBGGZ worden klachten ingedeeld naar de ernst en de behandeltijd die daarvoor nodig is. Binnen de GBGGZ worden vier soorten trajecten onderscheiden.          

Code Prestatie Maximumtarief NZa 2019*
180001 Kort € 507,62
180002 Middel € 864,92
180003 Intensief € 1356,25
180004 Chronisch € 1251,70
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19  **

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

** Wordt o.a. in rekening gebracht voor: een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een  DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Wordt mijn behandeling vergoed?

De vergoeding van uw factuur is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en type polis. Wanneer u een zogenaamde restitutiepolis heeft, krijgt u in de meeste gevallen het volledige bedrag vergoed. Heeft u een naturapolis dan wordt in de meeste gevallen rond de 75% van de factuur vergoed. U doet er goed aan dit te vragen bij uw zorgverzekeraar om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.  Verder geldt dat voor alle psychologische ondersteuning in Nederland dat u eerst uw eigen risico betaalt. Gezien een restitutiepolis in de meeste gevallen het volledige bedrag vergoedt is het aan te raden een restitutiepolis te nemen.

Wat en hoe moet ik betalen?

Aan het einde van het traject krijgt u de factuur. U wordt verzocht om deze binnen 14 dagen te voldoen. Nadat u de factuur betaald heeft kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien de verzekeraar niet of minder vergoedt dan u had verwacht dient u het bedrag van de behandeling zelf te betalen.  Aan het begin van de behandeling tekent u hiertoe een document .

Ik streeft ernaar om contractvrij te werken. Verzekeraars hebben veelal regels waar ik mij niet in kan vinden. Vanaf 2019 heb ik heb ik alleen nog een contract met Multizorg VRZ waaronder ONVZ, Zorg en zekerheid en Eno vallen. Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd en ontvangt u geen factuur.

Het feit dat uw gz-psycholoog geen contracten heeft met de zorgverzekeraar heeft bepaalde voordelen. Voor meer informatie over het werken met een contractvrije psycholoog kunt u kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Vroegtijdig stoppen met de behandeling

Wanneer u vroegtijdig stopt met de behandeling wordt een factuur gestuurd die past bij het volledige zorgtraject waarbinnen u bent behandeld. Wij kunnen u binnen de GBGGZ geen losse consulten in rekening brengen. Wanneer u besluit te stoppen na de intake brengen wij u een zogenaamd onvolledig behandeltraject in rekening.

Kwaliteitsregister BIG en Kwaliteitsstatuut eisen voor verzekerde zorg

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van de overheid: het BIG-register. Om een BIG registratie te hebben en te houden moet ik als gz-psycholoog voldoen aan kwaliteitscriteria en werken volgens een beroepscode. Ook ben ik in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze zijn nodig voor verzekerde zorg. Het kwaliteitsstatuut kan worden bekeken en gelezen  in mijn praktijk.

Geheimhoudingsplicht en privacy

Alles wat er wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Samenwerking met huisartsen en bedrijfsartsen kan soms erg belangrijk zijn. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken arts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij anderen dan uw verwijzend arts (huisarts, bedrijfsarts), bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan dat niet zonder uw toestemming. 

Ik hecht waarde aan het bewaken van uw privacy en bied daarom de mogelijkheid om een zogenaamd opt-out formulier te tekenen. Hiermee behoudt u zeggenschap over het al dan niet verstrekken van behandelgegevens aan derden.

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene vordering gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens het wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. In enkele gevallen kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken.

Daarnaast kunt u kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier) hiervoor vragen wij een onkostenvergoeding. Daarnaast bied ik de mogelijkheid om via een zogenaamde GGZ-Privacyverklaring het delen van uw geanonimiseerde behandelgegevens tegen te gaan.

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden aan het eind van de behandeling  aangemaakt en naar u opgestuurd. Na het verstrijken van het betalingstermijn van 14 dagen is reclamatie niet meer mogelijk. Aan mensen woonachtig in het buitenland vragen wij de betaling contant te voldoen.

 Afspraken over afmelding en niet verschijnen

Wilt u zich voor de afspraak afmelden, dan dient u dat 48 uur van tevoren te doen op het telefoonnummer 06-38061058. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u zich niet tijdig afmeldt of niet afmeldt, wordt het gesprek in rekening gebracht.

 

Wachttijden: Mijn wachttijd is momenteel vijf weken.

Afzeggingen: Afzeggen kan kosteloos tot 48 uur van tevoren.

Talen: Gesprekken zijn mogelijk in het Nederlands, Engels, Spaans en Frans.

Tijdstippen: Ik werk vooral overdag van 9 tot 18.00 uur.

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2 No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.