Praktisch

Praktische informatie BGGZ 

Hoe het begint: verwijzing en intake
Uw eerste afspraak – de intake – is de start van de behandeling. U neemt naar deze afspraak uw verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist mee. Deze verwijzing is essentieel omdat u hiermee in aanmerking komt voor een vergoeding van de behandeling door uw verzekering. Hierop moet staan dat er een vermoeden bestaat van een DSM-diagnose

Tijdens de intake gaan we in op uw klachten en formuleert u een hulpvraag. Er worden behandeldoelen gesteld en tegelijkertijd wordt er een indruk gegeven van de duur en zwaarte van de behandeling. Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd om ergens anders hulp te zoeken omdat dit beter past bij uw klachten. Vaak wordt u hierbij terugverwezen naar uw huisarts .

De GBGGZ
Uw klachten worden behandeld binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) na de huisarts en de praktijkondersteuner is dit meestal de volgende stap in het krijgen van hulp bij psychologische klachten.

Tarieven en facturering BGGZ per 2024*

Gesprekken worden per keer gefactureerd. Er is geen sprake meer van trajecten zoals in 2021. Het tarief is afhankelijk van de dde aard van het gesprek. Zo wordt voor een diagnostisch consult  een tarief berekend van 183,44. Voor een behandelconsult is dit tarief 161,46 per sessie. Dit zijn de wettelijke tarieven bepaald door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Wordt mijn behandeling vergoed?
De vergoeding van uw factuur is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en type polis. Wanneer u een zogenaamde restitutiepolis of vrije artsenkeuze polis heeft, krijgt u in de meeste gevallen het volledige bedrag vergoed. U doet er goed aan vooraf te informeren bij bij uw zorgverzekeraar wat er precies vergoed wordt. Zo kan het zijn dat ze een ander tarief vergoeden dan het NZA tarief. Dit kan lager liggen en wordt wel marktconform tarief genoemd.Verder geldt dat voor alle psychologische ondersteuning in Nederland  u eerst uw eigen risico betaalt.

Heeft u een naturapolis dan wordt in de meeste gevallen tussen de 60 en 75% van de factuur vergoed. Inmiddels heb ik geen contracten meer met verzekeraars. Verzekeraars hebben veelal regels waar ik mij niet in kan vinden . Dit geeft mij meer vrijheid om te werken hoe ik wil en scheelt mij administratieve rompslomp zodat ik me beter op de behandeling kan richten.

Voor meer informatie over het werken met een contractvrije psycholoog kunt u kijken op www.- contractvrijepsycholoog.nl.

Wat en hoe moet ik betalen?
U krijgt tussen het einde van het consult en het einde van de maand een factuur . U wordt verzocht om deze binnen 14 dagen te voldoen. Nadat u de factuur betaald heeft kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Betaling aan mij is onafhankelijk van wat de verzekeraar u vergoed. Indien de verzekeraar niet of minder vergoedt dan heeft dit dus geen invloed op hetgeen u mij betaalt.

Kwaliteitsregister BIG en Kwaliteitsstatuut eisen voor verzekerde zorg .
Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van de overheid: het BIG-register. Om een BIG registratie te hebben en te houden moet ik als GZ-psycholoog voldoen aan kwaliteitscriteria en werken volgens een beroepscode. Ook ben ik in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze zijn nodig voor verzekerde zorg. Het kwaliteitsstatuut kan worden bekeken en gelezen in mijn praktijk.

Geheimhoudingsplicht en privacy

Alles wat er wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Samenwerking met huisartsen en bedrijfsartsen kan soms erg belangrijk zijn. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken arts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij anderen dan uw verwijzend arts (huisarts, bedrijfsarts), bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan dat niet zonder uw toestemming.
Ik hecht waarde aan het bewaken van uw privacy en bied daarom de mogelijkheid om een zogenaamd opt-out formulier te tekenen. Hiermee behoudt u zeggenschap over het al dan niet verstrekken van behandelgegevens aan derden.

Rapportage en dossier
Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene vordering gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens het wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. In enkele gevallen kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte af- spraak maken. Daarnaast kunt u kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier) hiervoor vragen wij een onkostenvergoeding. Indien u wenst bied ik de mogelijkheid om via een zogenaamde GGZ-Privacyverklaring het delen van uw geanonimiseerde behandelgegevens tegen te gaan.

Betalingsvoorwaarden
Facturen worden aan het eind van het consult aangemaakt en binnen een maand naar u opgestuurd. Na het verstrijken van het betalingstermijn van 14 dagen is reclamatie niet meer mogelijk.

Afspraken over afmelding en niet verschijnen
Wilt u zich voor de afspraak afmelden, dan dient u dat uiterlijk 48 uur van tevoren te doen op het telefoon- nummer 06-38061058. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Indien u zich niet tijdig afmeldt of niet afmeldt, wordt het gesprek in rekening gebracht.

Talen: Gesprekken zijn mogelijk in het Nederlands, Engels, Spaans, en Frans.
Tijdstippen: Ik werk overdag van 9 tot 18.00 uur .

Algemene betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2 No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.
Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/ haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vast- gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.